arrow-menu

Какво е ликвидност?

Ликвидността се отнася до ефикасността или лекотата, с която даден актив или ценна книга може да бъде превърнат в готови парични средства, без това да се отрази на пазарната му цена. Най-ликвидният актив от всички е самият кеш.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Ликвидността се отнася до лекотата, с която даден актив или ценна книга може да бъде превърнат в готови парични средства, без това да се отрази на пазарната му цена.
  • Паричните средства са най-ликвидните активи, докато материалните активи са по-малко ликвидни. Двата основни вида ликвидност включват пазарна ликвидност и счетоводна ликвидност.
  • За измерване на ликвидността най-често се използват коефициентите за текуща, бърза и парична ликвидност.

 

Разбиране на ликвидността

 

С други думи, ликвидността описва степента, в която даден актив може бързо да бъде купен или продаден на пазара на цена, отразяваща неговата вътрешна стойност. Парите в брой се смятат за най-ликвидния актив, тъй като могат най-бързо и лесно да бъдат конвертирани в други активи. Материалните активи, като недвижими имоти, произведения на изкуството и колекционерски предмети, са относително неликвидни. Другите финансови активи, вариращи от акции до дружествени дялове, попадат на различни места в спектъра на ликвидността.

 

Например, ако човек иска хладилник за 1000 лв., парите в брой са активът, който най-лесно може да се използва за придобиването му. Ако това лице няма пари в брой, но има колекция от редки книги, оценена на 1000 лв., то едва ли ще намери някой, който да иска да размени хладилника срещу колекцията си. Вместо това ще трябва да продаде колекцията и да използва парите в брой, за да закупи хладилника. Това може да е добре, ако лицето може да чака месеци или години, за да направи покупката, но може да представлява проблем, ако лицето разполага само с няколко дни. Може да се наложи да продаде книгите с отстъпка, вместо да чака купувач, който е готов да плати пълната им стойност. Редките книги са пример за неликвиден актив.

 

Съществуват два основни измерителя на ликвидността: пазарна ликвидност и счетоводна ликвидност.

 

Пазарна ликвидност

Пазарната ликвидност се отнася до степента, в която даден пазар, например фондовият пазар в дадена страна или пазарът на недвижими имоти в даден град, позволява активите да се купуват и продават на стабилни и прозрачни цени. В горния пример пазарът на хладилници в замяна на редки книги е толкова неликвиден, че по принцип не съществува.

 

Пазарът на акции, от друга страна, се характеризира с по-висока пазарна ликвидност. Ако на дадена борса има голям обем на търговията, който не е доминиран от продажби, цената, която купувачът предлага за акция (цената купува), и цената, която продавачът е готов да приеме (цената продава), ще бъдат доста близки една до друга.

 

Тогава инвеститорите няма да се налага да се отказват от нереализирани печалби за бърза продажба. Когато спредът между цените купува и продава се стеснява, пазарът е по-ликвиден, а когато се увеличава, пазарът вместо това става по-неликвиден. Пазарите на недвижими имоти обикновено са много по-малко ликвидни от пазарите на акции. Ликвидността на пазарите за други активи, като деривати, договори, валути или стоки, често зависи от техния размер и от това колко отворени борси съществуват, за да бъдат търгувани на тях.

 

Счетоводна ликвидност

Счетоводната ликвидност измерва лекотата, с която дадено лице или дружество може да посрещне финансовите си задължения с наличните си ликвидни активи – способността да изплаща дълговете си, когато те станат изискуеми.

 

В горния пример активите на колекционера на редки книги са относително неликвидни и вероятно няма да струват пълната си стойност от 1000 лв. в краен случай. На инвестиционен език оценката на счетоводната ликвидност означава да се сравнят ликвидните активи с текущите пасиви, или финансовите задължения, чийто падеж настъпва в рамките на една година.

 

Съществуват редица коефициенти за измерване на счетоводната ликвидност, които се различават по това, колко стриктно определят „ликвидните активи“. Анализаторите и инвеститорите използват тези коефициенти, за да идентифицират компаниите със силна ликвидност. Тя също така се счита за мярка за дълбочина.

 

Измерване на ликвидността

 

Финансовите анализатори разглеждат способността на фирмата да използва ликвидни активи за покриване на краткосрочните си задължения. Обикновено при използването на тези формули е желателно съотношението да е по-голямо от единица.

 

Коефициент на текуща ликвидност

Коефициентът на текущата ликвидност е най-простият и най-малко строг. Той измерва текущите активи (тези, които могат да бъдат превърнати в парични средства в рамките на една година) спрямо текущите задължения. Формулата му е следната:

 

Коефициент на текущата ликвидност = Текущи активи / Текущи пасиви

 

Коефициент на бърза ликвидност

Бързият коефициент е малко по-строг. То изключва материалните запаси и другите текущи активи, които не са толкова ликвидни, колкото парите и паричните еквиваленти, вземанията и краткосрочните инвестиции. Формулата е:

 

Коефициент на бърза ликвидност = (пари и парични еквиваленти + краткосрочни инвестиции + вземания) / текущи пасиви

 

Коефициент на бърза ликвидност (друг вариант)

Една разновидност на коефициента на бърза ликвидност просто изважда материалните запаси от текущите активи, което го прави малко по-щедър:

 

Коефициент на бърза ликвидност (друг вариант) = (текущи активи – материални запаси – предплатени разходи) / текущи пасиви

 

Коефициент на парична ликвидност

Коефициентът на парична ликвидност е най-взискателният от коефициентите на ликвидност. Като се изключат вземанията, както и материалните запаси и другите текущи активи, той определя ликвидните активи единствено като парични средства или парични еквиваленти.

 

Коефициентът на парична ликвидност оценява в по-голяма степен от коефициента на текуща ликвидност или коефициента на бърза ликвидност способността на предприятието да остане платежоспособно в случай на извънредна ситуация – най-лошия сценарий – на основание на това, че дори високодоходните предприятия могат да изпаднат в затруднение, ако нямат ликвидност, за да реагират на непредвидени събития. Неговата формула е:

 

Коефициент на парична ликвидност = Пари и парични еквиваленти / Текущи пасиви

 

Пример за ликвидност

 

Що се отнася до инвестициите, акциите като клас са сред най-ликвидните активи. Но не всички акции са еднакви по отношение на ликвидността. Някои акции се търгуват по-активно от други на фондовите борси, което означава, че за тях има по-голям пазар. С други думи, те привличат по-голям и по-постоянен интерес от страна на търговците и инвеститорите. Тези ликвидни акции обикновено се разпознават по техния дневен обем, който може да бъде милиони или дори стотици милиони акции.

 

Например, на 26 април 2019 г. на NASDAQ се търгуваха 8,4 млн. акции на Amazon.com (AMZN). Макар че това количество може да звучи като добра ликвидност, то все пак е далеч по-малко ликвидно от, да речем, Intel (INTC), която е начело на NASDAQ в този ден с обем от 72 милиона акции – или от Ford Motor (F), която е начело на Нюйоркската фондова борса (NYSE) с обем от 156 милиона акции, което я прави най-ликвидната акция в САЩ в този ден.

Често Задавани Въпроси

Защо е важна ликвидността?

Ако пазарите не са ликвидни, става трудно да се продават или преобразуват активи или ценни книжа в парични средства. Може например да притежавате много рядко и ценно семейно наследство, оценено на 150 000 долара. Ако обаче няма пазар (т.е. няма купувачи) за вашия предмет, той е без значение, тъй като никой няма да плати сума, близка до оценената му стойност – той е много неликвиден. Може дори да се наложи наемането на аукционна къща, която да действа като брокер и да издирва потенциално заинтересовани страни, което ще отнеме време и ще доведе до разходи.

 

Ликвидните активи обаче могат лесно и бързо да бъдат продадени на пълната им стойност и с малко разходи. Дружествата трябва да разполагат с достатъчно ликвидни активи, за да покриват краткосрочните си задължения, като например сметки или заплати, в противен случай ще бъдат изправени пред ликвидна криза, която може да доведе до фалит.

Как да натрупате ликвидни активи?

Поддържането на част от общата ви нетна стойност под формата на ликвидни активи е ключова част от доброто дългосрочно финансово планиране. Добре е да притежавате някои ликвидни активи, за да можете бързо да получите пари в брой, когато имате най-голяма нужда от тях.

 

Например много финансови консултанти препоръчват да имате ликвидни активи в размер на поне три до шест месечни разходи в спешен фонд, ако загубите работата си или изпитате финансови затруднения.

 

Ако нямате достатъчно (или никакви) пари, заделени в спешен фонд, направете преглед на активите си. Ако имате голям брой неликвидни активи, които задържат парите ви, помислете за ликвидиране на някои от тях, за да финансирате фонда си за спешни случаи. Ако нямате неликвидни активи, които можете или искате да ликвидирате, стремете се да заделяте поне част от заплатата си за увеличаване на спешния си фонд.

 

Едно от най-добрите места за съхраняване на спешния фонд може да бъде високодоходна спестовна сметка. След като разполагате със солиден фонд за спешни случаи, можете да започнете да използвате по-малко ликвидни активи, за да постигнете дългосрочните си финансови цели.

Кои са най-ликвидните активи или ценни книжа?

Парите в брой са най-ликвидният актив, следван от паричните еквиваленти, които са например парични пазари, компактдискове или срочни депозити. Търгуемите ценни книжа като акции и облигации, регистрирани на борсите, често са много ликвидни и могат да бъдат продадени бързо чрез брокер. Златните монети и някои колекционерски предмети също могат да бъдат продадени лесно за пари в брой.

Кои са някои неликвидни активи или ценни книжа?

Ценните книжа, които се търгуват извънборсово (OTC), като например някои сложни деривати, често са доста неликвидни. За физическите лица жилище, временно ползване на собственост или автомобил са донякъде неликвидни, тъй като намирането на купувач може да отнеме от няколко седмици до месеци, а финализирането на сделката и получаването на плащането – още няколко седмици. Освен това таксите на брокерите обикновено са доста големи (например средно 5-7% за посредник в областта на недвижимите имоти).

Защо някои акции са по-ликвидни от други?

Най-ликвидните акции са тези, към които има голям интерес от страна на различни участници на пазара и голям дневен обем на сделките. Такива акции привличат и по-голям брой маркет-мейкъри, които поддържат по-тесен двустранен пазар. Неликвидните акции се характеризират с по-широки спредове между търсенето и предлагането и по-малка дълбочина на пазара. Тези имена обикновено са по-малко известни, имат по-малък обем на търговия и често имат и по-ниска пазарна стойност и волатилност. По този начин акциите на голяма мултинационална банка ще бъдат по-ликвидни от тези на малка регионална банка.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия