arrow-menu

Какво е Форекс (FX)?

Форекс (FX) се отнася до глобалния електронен пазар за търговия с международни валути и валутни деривати. Той няма централно физическо местоположение, но въпреки това валутният пазар е най-големият и най-ликвиден пазар в света по обем на търговията, като трилиони долари сменят собствеността си всеки ден. По-голямата част от търговията се извършва чрез банки, брокери и финансови институции.

Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата, с изключение на празниците. Форекс пазарът е отворен на много празници, на които фондовите пазари са затворени, въпреки че обемът на търговията може да е по-малък.

Името на форекс е производно на думите foreign и exchange, като често се съкращава като FX.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

 

  • Форекс (FX) пазарът е глобална електронна мрежа за търговия с валута.
  • В миналото ограничени до правителствата и финансовите институции, вече и физическите лица могат директно да купуват и продават валути на Форекс.
  • На валутния пазар печалбата или загубата е резултат от разликата в цената, на която търговецът е купил и продал дадена валутна двойка.
  • Търговците на валута не търгуват с пари в брой. Брокерите обикновено прехвърлят (ролват) позициите си в края на всеки ден.

 

Разбиране на Форекс

 

Форекс съществува, за да могат големи суми от една валута да бъдат обменяни за еквивалентна стойност в друга валута по текущия пазарен курс.

 

Някои от тези сделки се осъществяват, защото финансови институции, компании или физически лица имат бизнес нужда да обменят една валута за друга. Например американска компания може да размени щатски долари за японски йени, за да плати за стока, поръчана от Япония и платима в йени.

 

Голяма част от валутната търговия съществува, за да отговори на спекулациите за посоката на валутните стойности. Трейдърите печелят от движението на цените на определена двойка валути.

 

Форекс двойки и котировки

Търгуваните валути са изброени по двойки, като например USD/CAD, EUR/USD или USD/JPY. Те представляват щатския долар (USD) спрямо канадския долар (CAD), еврото (EUR) спрямо USD и USD спрямо японската йена (JPY).

 

За всяка двойка ще има и цена, например 1,2569. Ако тази цена е свързана с двойката USD/CAD, това означава, че покупката на един щатски долар струва 1,2569 канадски долара. Ако цената се повиши до 1,3336, покупката на един щатски долар вече струва 1,3336 канадски долара. Стойността на щатския долар се е увеличила (стойността на канадския долар е намаляла), тъй като сега покупката на един щатски долар струва повече канадски долари.

 

Форекс лотове

На валутния пазар валутите се търгуват в лотове, наречени микро, мини и стандартни лотове. Микро лотът е 1 000 единици от дадена валута, мини лотът е 10 000, а стандартният лот е 100 000.

 

Това очевидно е обмен на пари в по-голям мащаб, отколкото да отидете в банка, за да обмените 500 долара, които да вземете за пътуване. При търговията на електронния валутен пазар сделките се извършват в блокове от валута и те могат да се търгуват в какъвто обем пожелаете, в рамките на ограниченията, позволени от баланса на индивидуалната търговска сметка. Например, можете да търгувате със седем микролота (7000) или три минилота (30 000), или 75 стандартни лота (750000).

 

Колко голям е Форекс?

 

Форекс пазарът е уникален по няколко причини, основната от които е неговият размер. Обемът на търговията обикновено е много голям. Като пример може да се посочи, че според Банката за международни разплащания (БМР) през 2019 г. търговията на валутните пазари е възлизала средно на 6,6 трилиона долара на ден. Това надхвърля обема на търговията с акции (дялове) в световен мащаб приблизително 25 пъти.

 

Най-големите валутни пазари са разположени в големите световни финансови центрове, включително Лондон, Ню Йорк, Сингапур, Токио, Франкфурт, Хонконг и Сидни.

 

Как да търгуваме с Форекс

 

Форекс пазарът е отворен 24 часа в денонощието, пет дни в седмицата, в големите финансови центрове по света. Това означава, че можете да купувате или продавате валути практически във всеки час. 

 

В миналото валутната търговия беше до голяма степен ограничена до правителствата, големите компании и хедж фондовете. Сега всеки може да търгува на Форекс. Много инвестиционни посредници, банки и брокери на дребно позволяват на физически лица да откриват сметки и да търгуват с валути. 

 

Когато търгувате на валутния пазар, купувате или продавате валутата на определена държава спрямо друга валута. Но няма физическа размяна на пари от една страна на друга, както в павилиона за обмяна на валута.

 

В света на електронните пазари търговците обикновено заемат позиция в определена валута с надеждата, че ще има известно възходящо движение и сила на валутата, която купуват (или слабост, ако продават), за да могат да реализират печалба. 

 

Една валута винаги се търгува спрямо друга валута. Ако продавате дадена валута, вие купувате друга, а ако купувате дадена валута, вие продавате друга. Печалбата се реализира от разликата между цените на вашите сделки.

 

Спот транзакции

Сделката на спот пазара е за незабавна доставка, която се определя като два работни дни за повечето валутни двойки. Основното изключение е покупката или продажбата на USD/CAD, която се урежда в рамките на един работен ден.

 

Работният ден не включва събота, неделя и законните празници в двете валути на търгуваната двойка. По време на коледния и великденския сезон сетълментът на някои спот сделки може да отнеме до шест дни. Средствата се обменят на датата на сетълмента, а не на датата на сделката.

 

Американският долар е най-активно търгуваната валута. Еврото е най-активно търгуваната насрещна валута, следвано от японската йена, британския паунд и швейцарския франк.

 

Пазарните движения се дължат на комбинация от спекулации, икономическа сила и растеж и лихвени диференциали.

 

Форекс роловър (FX Rollover)

Търговците на дребно обикновено не желаят да приемат доставката на валутите, които купуват. Те се интересуват единствено от печалба от разликата между цените на техните транзакции. Поради тази причина повечето брокери на дребно автоматично прехвърлят (правят роловър) валутните им позиции в 17:00 ч. EST всеки ден.

 

Брокерът основно нулира позициите и предоставя кредит или дебит за разликата в лихвените проценти между двете валути в държаните двойки. Търговията продължава и не е необходимо търговецът да доставя или урежда сделката. Когато сделката бъде затворена, търговецът реализира печалба или загуба въз основа на първоначалната цена на сделката и цената, на която е затворена сделката. Кредитите или дебитите от прехвърлянето могат или да увеличат тази печалба, или да я намалят.

 

Тъй като валутният пазар е затворен в събота и неделя, лихвеният кредит или дебит от тези дни се прилага в сряда. Следователно, ако държите позиция в 17:00 ч. в сряда, ще бъдете кредитирани или дебитирани в троен размер спрямо обичайната сума.

 

Форекс форуърдни транзакции

Всяка валутна транзакция, която се урежда на дата, по-късна от спот, се счита за форуърд. Цената се изчислява, като се коригира спот курсът, за да се отчете разликата в лихвените проценти между двете валути. Размерът на корекцията се нарича „форуърдни точки“.

 

Форуърдните точки отразяват само лихвения диференциал между два пазара. Те не са прогноза за това как ще се търгува спот пазарът на определена дата в бъдещето.

 

Форуърдът е индивидуален договор. Той може да бъде за всякаква сума и може да се сключи на всяка дата, която не е почивен или празничен ден. Както и при спот сделката, средствата се разменят на датата на сетълмента.

 

Форекс (FX) фючърси

Форекс или валутен фючърсен договор е споразумение между две страни за доставка на определено количество валута на определена дата (наречена срок на валидност) в бъдеще. Фючърсните договори се търгуват на борса за определени стойности на валутата и с определени дати на изтичане.

 

За разлика от форуърда, условията на фючърсния договор не подлежат на договаряне. Печалбата се реализира от разликата между цените, на които е закупен и продаден договорът.

 

Повечето спекуланти не държат фючърсни договори до изтичането им, тъй като това би изисквало да доставят/преведат валутата, която договорът представлява. Вместо това спекулантите купуват и продават контрактите преди изтичането им, като реализират печалбите или загубите си от сделките.

 

Как Форекс се различава от другите пазари

 

Съществуват някои съществени разлики между начина на функциониране на валутния пазар и други пазари, като например американския фондов пазар.

 

По-малко правила

Това означава, че инвеститорите не се подчиняват на толкова строги стандарти или правила, както тези на пазарите на акции, фючърси или опции. Няма клирингови къщи и централни органи, които да наблюдават целия валутен пазар. Можете да продавате на къса позиция (short-sell) по всяко време, защото на форекс пазара всъщност никога не продавате на къса позиция; ако продадете една валута, вие купувате друга.

 

Такси и комисиони

Тъй като пазарът не е регулиран, таксите и комисионите варират в широки граници при различните брокери. Повечето форекс брокери печелят пари, като увеличават спреда при валутните двойки. Други печелят пари, като начисляват комисиона, която варира в зависимост от количеството търгувана валута. Някои брокери използват и двете.

 

Пълен достъп

Няма краен срок за това кога можете и кога не можете да търгувате. Тъй като пазарът е отворен 24 часа в денонощието, можете да търгувате по всяко време на денонощието. Изключение правят почивните дни или когато нито един световен финансов център не работи заради празник.

 

Ливъридж

Форекс пазарът позволява ливъридж до 50:1 в САЩ и дори по-висок в някои части на света. Това означава, че един търговец може да открие сметка за 1000 USD и да купи или продаде до 50 000 USD във валута. Ливъриджът е нож с две остриета; той увеличава както печалбите, така и загубите.

 

Пример за Форекс транзакции

 

Да предположим, че търговецът вярва, че еврото ще поскъпне спрямо щатския долар. Или погледнато от обратния ъгъл, че USD ще поевтинее спрямо EUR.

 

Търговецът купува EUR/USD на цена 1,2500 и закупува валута на стойност 5000 долара. По-късно същия ден цената се повишава до 1,2550. Търговецът е спечелил 25 USD (5000 * 0,0050). Ако цената се понижи до 1,2430, търговецът ще загуби 35 USD (5000 * 0,0070).

 

За роловъра (rollover)

 

Цените на валутите се движат постоянно, така че търговецът може да реши да задържи позицията си за една нощ. Брокерът ще прехвърли, тоест ще направи роловър на позицията, което ще доведе до кредит или дебит въз основа на лихвения диференциал между еврозоната и САЩ. Ако еврозоната има лихвен процент от 4%, а САЩ  от 3%, в този пример търговецът притежава валутата с по-висок лихвен процент. Следователно при роловъра търговецът трябва да получи малък кредит. Ако лихвеният процент в евро е по-нисък от този в щатски долари, търговецът ще бъде дебитиран при роловъра.

 

Роловърът може да повлияе на решението за търговия, особено ако сделката може да бъде задържана в дългосрочен план. Големите разлики в лихвените проценти могат да доведат до значителни кредити или дебити всеки ден, което може значително да увеличи или намали печалбите (или да увеличи или намали загубите) от търговията.

 

Повечето брокери предоставят ливъридж. Много брокери в САЩ използват ливъридж до 50:1. Нека предположим, че нашият търговец използва ливъридж от 10:1 за тази сделка. Ако използва ливъридж 10:1, от търговеца не се изисква да има 5000 долара в сметката, дори когато търгува с валута на стойност 5000 долара. Необходими са само 500 USD.

 

В този пример печалба от 25 долара може да бъде реализирана доста бързо, като се има предвид, че търговецът се нуждае само от 500 или 250 долара капитал за търговия (или дори по-малко, ако използва по-голям ливъридж). Това показва силата на ливъриджа. Обратната страна е, че търговецът може да загуби капитала също толкова бързо.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия