arrow-menu

Какво е фидуциар?

Фидуциар, или довереник, е лице или организация, което действа от името на друго лице или лица, като поставя интересите на клиентите си над своите собствени и е задължено да пази добросъвестност и доверие. Следователно да бъдеш фидуциар изисква да бъдеш задължен както юридически, така и етично да действаш в най-добрия интерес на другия.

Фидуциарът може да отговаря за общото благосъстояние на друго лице (напр. законен настойник на дете), но често задачата е свързана с финанси. Например, управление на активите на друго лице или група хора. Мениджъри на парични средства, финансови съветници, банкери, застрахователни агенти, счетоводители, изпълнители, членове на управителни съвети и корпоративни служители – всички те носят фидуциарна отговорност.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

 • Фидуциарът е правно задължен да поставя интересите на клиента си над своите собствени.
 • Фидуциарните задължения се проявяват в редица бизнес отношения, включително между фидуциар и бенефициент, членове на управителния съвет и акционери на дружества, както и между изпълнители и заветници.
 • Инвестиционен довереник е всеки, който носи правна отговорност за управлението на чужди пари, като например член на инвестиционния комитет на благотворителна организация.
 • Регистрираните инвестиционни консултанти имат фидуциарни задължения към клиентите; брокерите-дилъри трябва само да спазват по-малко строгия стандарт за пригодност, който не изисква да поставят интересите на клиента над своите собствени.

 

Разбиране на фидуциара

 

Отговорностите и задълженията на довереника са както етични, така и правни. Когато една страна съзнателно приеме фидуциарно задължение от името на друга страна, от нея се изисква да действа в най-добрия интерес на принципала, т.е. на клиента или страната, чиито активи управлява. Това е така нареченият „стандарт за грижа на благоразумния човек“; стандарт, който първоначално произлиза от съдебно решение от 1830 г. Тази формулировка на правилото за благоразумното лице изисква от лицето, действащо като фидуциар, да действа преди всичко с оглед на нуждите на бенефициентите. Трябва да се полагат строги грижи, за да се гарантира, че няма да възникне конфликт на интереси между фидуциара и неговия принципал.

 

В много случаи от взаимоотношенията не трябва да се извлича печалба, освен ако не е дадено изрично съгласие в момента на започване на взаимоотношенията. Като пример, в Обединеното кралство фидуциарите не могат да извличат печалба от своето положение, съгласно решението на Английския върховен съд Keech vs. Sandford (1726 г.). Ако упълномощителят даде съгласието си, тогава довереникът може да задържи каквато и да е полза, която е получил; тези ползи могат да бъдат както парични, така и определени по-широко като „възможност“.

 

Фидуциарните задължения се появяват в голямо разнообразие от обичайни бизнес отношения, включително:

 • Фидуциар и бенефициент (най-често срещаният вид)
 • Членове на управителния съвет на дружеството и акционери
 • Изпълнители и заветници
 • Настойници и фидуциари
 • Промоутъри и абонати на акции
 • Адвокати и клиенти
 • Инвестиционни корпорации и инвеститори
 • Застрахователни дружества/агенти и притежатели на полици

 

Фидуциарни отношения между фидуциара и бенефициента

 

Споразуменията за имущество и реализираните тръстове включват както фидуциар, така и бенефициент. Лицето, посочено като фидуциар на тръст или имущество, е довереник, а бенефициерът е принципал. По силата на задължението за доверително управление/бенефициент довереното лице притежава юридическата собственост върху имуществото или активите и притежава необходимите правомощия за боравене с активите, държани от името на доверителния фонд. В областта на имущественото право фидуциарят може да бъде известен и като изпълнител на имуществото.

 

Имайте предвид, че довереникът трябва да взема решения, които са в най-добрия интерес на бенефициера, тъй като последният притежава равностойно право на собственост върху имуществото. Връзката фидуциар/бенефициер е важен аспект на цялостното планиране на имуществото и трябва да се обърне специално внимание на това кой е определен за фидуциар.

 

Политиците често създават слепи тръстове, за да избегнат истински или предполагаеми скандали за конфликт на интереси. Сляп тръст е взаимоотношение, при което фидуциар отговаря за всички инвестиции на имуществото (активите) на бенефициера, без бенефициерът да знае как се инвестира имуществото. Дори и бенефициерът да не знае, фидуциарят има фидуциарното задължение да инвестира средствата в съответствие със стандарта за разумно поведение. 

 

Фидуциарни отношения между членовете на съвета на директорите и акционерите

 

Подобно фидуциарно задължение могат да имат и корпоративните директори, тъй като те могат да бъдат считани за фидуциари на акционерите, ако са членове на управителния съвет на корпорация, или за фидуциари на вложителите, ако са директори на банка. Специфичните задължения включват следното:

 

Задължение за полагане на грижа

Задължението за полагане на грижа се отнася до начина, по който управителният съвет взема решения, които засягат бъдещето на предприятието. Съветът на директорите е длъжен да проучи напълно всички възможни решения и как те могат да повлияят на бизнеса. Ако например бордът гласува за избор на нов главен изпълнителен директор, решението не трябва да се взема единствено въз основа на знанията или мнението на борда за един възможен кандидат; бордът е длъжен да проучи всички възможни кандидати, за да гарантира, че е избран най-добрият човек за работата.

 

Задължение за добросъвестно действие

Дори и след като разумно проучи всички възможности, които са му предоставени, управителният съвет има отговорността да избере варианта, който според него най-добре обслужва интересите на предприятието и неговите акционери.

 

Задължение за лоялност

Задължението за лоялност означава, че управителният съвет е длъжен да не поставя никакви други каузи, интереси или връзки над своята лоялност към дружеството и инвеститорите на дружеството. Членовете на управителния съвет трябва да се въздържат от лични или професионални сделки, които биха могли да поставят техния личен интерес или този на друго лице или предприятие над интереса на дружеството.

 

Ако се установи, че член на борда на директорите е нарушил своите фидуциарни задължения, той може да бъде подведен под отговорност в съда от самото дружество или от неговите акционери.

 

Фидуциарни отношения между изпълнителя и завещателя

 

Фидуциарните дейности могат да се отнасят и до специфични или еднократни сделки. Например фидуциарният акт се използва за прехвърляне на имуществени права при продажба, когато фидуциарът трябва да действа като изпълнител на продажбата от името на собственика на имота. Фидуциарният акт е полезен, когато собственикът на имота желае да продаде, но не е в състояние да се справи с делата си поради болест, некомпетентност или други обстоятелства и има нужда някой да действа вместо него.

 

Законът изисква от довереника да разкрие на потенциалния купувач истинското състояние на продавания имот и той не може да получи никакви финансови облаги от продажбата. Фидуциарният акт е полезен и когато собственикът на имота е починал и имотът му е част от наследство, което се нуждае от надзор или управление.

 

Фидуциарна връзка между настойника и фидуциара

 

В рамките на отношенията между настойник и фидуциар законното фидуциарство над непълнолетно лице се прехвърля на назначено пълнолетно лице. В качеството си на настойник той има за задача да осигури на малолетното дете или настойника подходящи грижи, което може да включва вземане на решение къде да посещава училище, да осигури на малолетното дете подходящи медицински грижи, да осигури дисциплина по разумен начин и да запази ежедневното му благосъстояние.

 

Фидуциарни отношения между адвокат и клиент

 

Фидуциарните отношения между адвокат и клиент вероятно са едни от най-строгите. Адвокатите носят отговорност за нарушаване на фидуциарните си задължения от страна на клиента и се отчитат пред съда, в който клиентът е представляван, когато е извършено нарушение.

 

Фидуциарни отношения между принципал и агент

 

По-общ пример за фидуциарно задължение е взаимоотношението принципал/агент. Всяко отделно лице, корпорация, партньорство или държавна агенция може да действа като принципал или агент, стига лицето или фирмата да имат правоспособност за това. При задължението принципал/агент агентът е законно назначен да действа от името на принципала без конфликт на интереси.

 

Често срещан пример за взаимоотношения между принципал и агент, които предполагат фидуциарни задължения, е група акционери, които в качеството си на принципали избират ръководството или лицата от ръководния състав да действат като агенти. По същия начин инвеститорите действат като принципали, когато избират мениджъри на инвестиционни фондове като агенти за управление на активи.

 

Инвестиционен довереник

 

Въпреки че може да изглежда, че инвестиционният довереник е финансов специалист (финансов мениджър, банкер и т.н.), „инвестиционен довереник“ всъщност е всяко лице, което носи правната отговорност за управлението на чужди пари. Това означава, че ако доброволно сте избрали да участвате в инвестиционния комитет на борда на местната благотворителна или друга организация, вие носите фидуциарна отговорност. Поставени сте на позиция на доверие и може да има последствия за предаването на това доверие.

 

Още повече, наемането на финансов или инвестиционен експерт не освобождава членовете на комитета от всички техни задължения. Те все още имат задължението да подбират и наблюдават дейността на експерта по разумен начин. 

 

Как се заплаща на финансовите консултанти, работещи на доверителна основа?

 

Финансовите консултанти могат да получават възнаграждение от комисиони, от такси или чрез комбинация от двете. Когато наемате нов финансов съветник, е важно да попитате дали той е доверено лице и как печели парите си. Това ви помага да прецените сами евентуалните конфликти на интереси. Консултантите обикновено получават възнаграждение по следните начини:

 

Финансови консултанти, работещи само с комисионни

Консултантите, които получават само комисиона, печелят пари само когато продават инвестиции или конкретен финансов продукт. Доста често финансовите консултанти, които получават само комисионни, са наети от брокери-дилъри и се придържат само към стандарта за пригодност. Уверете се, че финансовият съветник, който получава само комисиона, е доверено лице или че напълно разбирате продуктите и таксите, които ви се продават, преди да започнете работа с него.

 

Финансови съветници само с такси

Финансовите консултанти, които получават само такси, печелят пари само от таксите на клиентите. Те могат да бъдат под формата на фиксирани или почасови такси или като процент от всички активи, които управляват за вас. Те не печелят комисиони от инвестиции, нито пък получават такса, когато купувате или търгувате с ценни книжа. Поради това финансовите консултанти, които получават само такси, обикновено имат по-малко конфликти на интереси от другите консултанти, но все пак трябва да оповестяват всички конфликти, които имат. Финансовите консултанти, които получават само възнаграждение, почти винаги са доверени лица.

 

Финансови консултанти, получаващи възнаграждение

Финансовите консултанти с възнаграждение могат да имат такси, но също така могат да печелят пари от комисиони или такси за препращане, както консултантите с възнаграждение. Ако изберете консултант с такса, трябва да сте сигурни, че той винаги действа като довереник. Някои консултанти с такси може да не действат като фидуциари, когато изпълняват определени задачи.

 

Рискове на фидуциара

 

Възможността за фидуциар/агент, който не работи оптимално в най-добрия интерес на бенефициера, се нарича „фидуциарен риск“. Това не означава непременно, че фидуциарят използва ресурсите на бенефициера за собствена изгода; това може да е рискът, че фидуциарят не постига най-добрата стойност за бенефициера.

 

Представете си ситуация, при която управител на фонд (агент) извършва повече сделки, отколкото е необходимо за портфейла на клиента. Това е източник на фидуциарен риск, тъй като управителят на фонда бавно намалява печалбите на клиента, като поема по-високи разходи за сделки, отколкото е необходимо.

 

За разлика от това, ситуация, в която физическо или юридическо лице, което по закон е назначено да управлява активите на друга страна, използва правомощията си по неетичен или незаконен начин, за да извлече финансова полза или да обслужи личния си интерес по някакъв друг начин, се нарича „злоупотреба с доверието“ или „измама на доверието“.

 

Застраховка на фидуциари

 

Предприятието може да застрахова лицата, които действат като довереници на квалифициран пенсионен план, като например директорите, служителите, работниците и други физически лица – довереници.

 

Застраховката „Отговорност на довереника“ има за цел да запълни пропуските в традиционното покритие, предлагано чрез застраховки „Отговорност на служителя“ или „Отговорност на директора и служителя“. Тя осигурява финансова защита, когато възникне необходимост от съдебни спорове поради сценарии, който включва предполагаемо лошо управление на средства или инвестиции, административни грешки или забавяния при прехвърляне. Също така, промяна или намаляване на обезщетенията или грешни съвети относно разпределението на инвестициите в рамките на плана.

Често Задавани Въпроси

Какво е фидуциар?

Фидуциарят трябва да поставя интересите на своите клиенти на първо място, съгласно правно и етично обвързващо споразумение. Важно е да се отбележи, че от фидуциарите се изисква да предотвратяват конфликт на интереси между фидуциара и доверителя. Сред най-разпространените форми на фидуциари са финансовите консултанти, банкерите, паричните мениджъри и застрахователните агенти. В същото време фидуциарите присъстват в много други бизнес отношения, като например членовете на корпоративни съвети и акционерите.

Какви са трите фидуциарни задължения към акционерите?

Тъй като корпоративните директори могат да се считат за фидуциари на акционерите, те имат следните три фидуциарни задължения. Задължението за грижа изисква от директорите да вземат решения добросъвестно в полза на акционерите по разумно разумен начин. Задължението за лоялност изисква директорите да не поставят други интереси, каузи или субекти над интересите на дружеството и неговите акционери. И накрая, задължението за добросъвестно действие изисква директорите да изберат най-добрия вариант в услуга на дружеството и на заинтересованите лица.

Какъв е примерът за довереник?

Разгледайте примерите за фидуциар и бенефициер – най-разпространената форма на фидуциарни отношения. Фидуциарят е организация или физическо лице, което отговаря за управлението на активите на трета страна, често срещани в рамките на имоти, пенсии и благотворителни организации. Фидуциарят е обвързан с фидуциарното задължение да поставя интересите на тръста на първо място, преди своите собствени.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия