arrow-menu

Какво представляват общоприетите счетоводни принципи (GAAP)?

Общоприетите счетоводни принципи (GAAP) се отнасят до общ набор от счетоводни правила, стандарти и процедури, издадени от Съвета по финансови счетоводни стандарти (FASB). Публичните компании в САЩ трябва да спазват GAAP, когато техните счетоводители съставят финансовите им отчети.

GAAP се ръководят от десет ключови принципа и представляват набор от стандарти, основани на правила. Често се сравняват с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които се смятат по-скоро за стандарти, основани на принципи. МСФО е по-скоро международен стандарт и напоследък се полагат усилия за преминаване на отчитането по GAAP към МСФО.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

 • Общоприетите счетоводни принципи (GAAP) са набор от счетоводни правила, определени от FASB, които американските компании трябва да спазват при изготвянето на финансовите си отчети.
 • Целта на GAAP е да се подобри яснотата, последователността и съпоставимостта на комуникацията на финансовата информация.
 • GAAP могат да се противопоставят на проформа счетоводството, което е не-GAAP метод на финансово отчитане.
 • Крайната цел на GAAP е да се гарантира, че финансовите отчети на дружеството са пълни, последователни и сравними.
 • GAAP се използват главно в САЩ, докато повечето други юрисдикции използват стандартите на МСФО.

 

Разбиране на GAAP

 

GAAP е комбинация от авторитетни стандарти (определени от политически съвети) и общоприети начини за записване и отчитане на счетоводна информация. Целта на GAAP е да се подобри яснотата, последователността и съпоставимостта на комуникацията на финансовата информация.

 

GAAP могат да се противопоставят на проформа счетоводството, което е не-GAAP метод на финансово отчитане. В международен план еквивалентът на GAAP в САЩ се нарича Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). Понастоящем МСФО се използват в 166 юрисдикции.

 

GAAP помагат да се управлява светът на счетоводството в съответствие с общи правила и насоки. Той се опитва да стандартизира и регулира определенията, предположенията и методите, използвани в счетоводството във всички отрасли. Общоприетите счетоводни принципи обхващат такива теми като признаване на приходи, класификация на баланса и същественост.

 

Крайната цел на GAAP е да се гарантира, че финансовите отчети на компанията са пълни, последователни и сравними. Това улеснява инвеститорите да анализират и извличат полезна информация от финансовите отчети на компанията, включително данни за тенденциите за определен период от време. Той също така улеснява сравняването на финансовата информация между различни компании.

 

10-те основни принципа на GAAP

 

Съществуват 10 общи концепции, които определят основната мисия на GAAP.

 

Принцип на закономерност

Счетоводителят се е придържал към правилата и разпоредбите на GAAP като стандарт.

 

Принцип на последователност

Счетоводителите се задължават да прилагат едни и същи стандарти по време на целия процес на отчитане, от един период до следващия, за да се осигури финансова съпоставимост между периодите. От счетоводителите се очаква да оповестяват изцяло и да обясняват причините за всички променени или актуализирани стандарти в бележките под линия към финансовите отчети.

 

Принцип на искреността

Счетоводителят се стреми да предостави точна и безпристрастна информация за финансовото състояние на предприятието.

 

Принцип на постоянство на методите

Процедурите, използвани при финансовото отчитане, трябва да са последователни, което позволява сравняване на финансовата информация на дружеството.

 

Принцип на некомпенсиране

Както негативните, така и позитивните резултати трябва да бъдат докладвани с пълна прозрачност и без очакване за компенсация на дълга.

 

Принцип на благоразумието

Това означава, че се набляга на представянето на финансови данни на базата на факти, които не са замъглени от спекулации.

 

Принцип на непрекъснатост

При оценката на активите следва да се приеме, че бизнесът ще продължи да функционира.

 

Принцип на периодичността

Вписванията трябва да бъдат разпределени за съответните периоди от време. Например приходите следва да се отчитат в съответния счетоводен период.

 

Принцип на същественост

Счетоводителите трябва да се стремят към пълно оповестяване на всички финансови данни и счетоводна информация във финансовите отчети.

 

Принцип на максимална добросъвестност

Произлиза от латинската фраза uberrimae fidei, използвана в застрахователната индустрия. Предполага, че страните остават честни във всички сделки.

 

Съответствие с GAAP

 

Ако акциите на дадено дружество се търгуват публично, финансовите му отчети трябва да отговарят на правилата, установени от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC). SEC изисква от публично търгуваните дружества в САЩ редовно да подават финансови отчети, съответстващи на GAAP, за да останат публично регистрирани на фондовите борси. Съответствието с GAAP се гарантира чрез подходящо одиторско мнение, получено в резултат на външен одит от сертифицирана счетоводна фирма (CPA).

 

Въпреки че не се изисква за непублично търгуваните дружества, GAAP се разглеждат благоприятно от кредиторите и заемодателите. Повечето финансови институции изискват годишни финансови отчети, съобразени с GAAP, като част от условията за поемане на дълг при отпускане на бизнес заеми. В резултат на това повечето дружества в САЩ следват GAAP.

 

Ако даден финансов отчет не е изготвен по GAAP, инвеститорите трябва да бъдат предпазливи. Без GAAP сравняването на финансовите отчети на различни компании би било изключително трудно, дори в рамките на един и същи отрасъл, което прави трудно сравнението на ябълки с ябълки. Някои компании могат да отчитат както GAAP, така и мерки, различни от GAAP, когато представят финансовите си резултати. Разпоредбите на GAAP изискват мерките, които не са по GAAP, да бъдат посочени във финансовите отчети и други публични оповестявания, като например съобщения за пресата.

 

Избор на принципи на GAAP

 

Йерархията на GAAP има за цел да подобри финансовата отчетност. Тя се състои от рамка за избор на принципите, които публичните счетоводители трябва да използват при изготвянето на финансовите отчети в съответствие с GAAP на САЩ. Йерархията е представена по следния начин:

 • Становища на Съвета по стандарти за финансово отчитане (FASB) и Бюлетини за счетоводни изследвания и становища на Съвета по счетоводни принципи на Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители (AICPA)
 • Технически бюлетини на FASB и отраслови одиторски и счетоводни ръководства и становища на AICPA
 • Практически бюлетини на Изпълнителния комитет по счетоводни стандарти на AICPA, позиции на работната група по възникващи въпроси на FASB (EITF) и теми, обсъждани в Приложение D към Резюметата на EITF
 • Ръководства за прилагане на FASB, Счетоводни разяснения на AICPA, Одиторски и счетоводни ръководства на AICPA, становища, които не са одобрени от FASB, и счетоводни практики, които са широко приети и следвани

 

Счетоводителите се насочват да се консултират първо с източниците на най-високото ниво на йерархията и след това да преминат към по-ниските нива само ако няма подходящо произнасяне на по-високото ниво. Декларация № 162 на FASB за стандартите за финансово отчитане предоставя подробно обяснение на йерархията.

 

GAAP спрямо МСФО

 

GAAP са насочени към счетоводната и финансовата отчетност на американските компании. Съветът по финансови счетоводни стандарти (FASB), независима организация с нестопанска цел, отговаря за установяването на тези счетоводни стандарти и стандарти за финансова отчетност. Международната алтернатива на Общоприетите счетоводни принципи са Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), определени от Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB).

 

От 2002 г. насам IASB и FASB работят по сближаването на МСФО и GAAP. Поради постигнатия напредък в това партньорство през 2007 г. Комисията по ценните книжа и фондовите борси отмени изискването към регистрираните в Америка дружества извън САЩ да привеждат финансовите си отчети в съответствие с GAAP, ако отчетите им вече са съобразени с МСФО. Това беше голямо постижение, тъй като преди това решение неамериканските компании, търгуващи на американски борси, трябваше да предоставят финансови отчети, съобразени с GAAP.

 

Някои разлики, които все още съществуват между двете счетоводни правила, включват:

 • Инвентаризация по метода LIFO: Докато GAAP позволява на компаниите да използват метода LIFO („Последен влязъл – първи излязъл“) като метод за определяне на себестойността на материалните запаси, той е забранен от МСФО.
 • Разходи за научноизследователска и развойна дейност: Тези разходи трябва да бъдат начислявани като разход в момента на тяхното възникване съгласно GAAP. Съгласно МСФО разходите могат да бъдат капитализирани и амортизирани за няколко периода, ако са изпълнени определени условия.
 • Възстановяване на намаления на стойността: Съгласно GAAP сумата на намалението на стойността на материални запаси или дълготрайни активи не може да бъде възстановена, ако пазарната стойност на актива впоследствие се увеличи. Отписването може да бъде възстановено съгласно МСФО.

 

Тъй като на корпорациите все повече им се налага да навигират на глобалните пазари и да извършват операции по целия свят, международните стандарти стават все по-популярни за сметка на GAAP, дори в САЩ. Почти всички компании от S&P 500 отчитат поне един не-GAAP измерител на приходите от 2019 г.

 

Основни разлики

Съществуват някои важни разлики в начина на третиране на счетоводните записвания в GAAP спрямо МСФО. Един от основните проблеми е третирането на материалните запаси. Правилата на МСФО забраняват използването на методите за отчитане на стоково-материалните запаси по метода LIFO („Последен влязъл – първи излязъл“. Правилата на GAAP позволяват прилагането на LIFO. И двете системи позволяват използването на метода FIFO („първи влязъл, първи излязъл“) и метода на среднопретеглените разходи. GAAP не позволява сторниране на материалните запаси, докато МСФО го разрешава при определени условия.

 

Когато едно предприятие държи в баланса си инвестиции като акции, облигации или деривати, то трябва да отчита тях и промените в стойността им. Както GAAP, така и МСФО изискват инвестициите да се разделят на отделни категории въз основа на вида на актива. Основните разлики идват при признаването на приходите или печалбите от дадена инвестиция: според GAAP това до голяма степен зависи от правната форма на актива или договора; според МСФО правната форма е без значение и зависи само от това кога са получени паричните потоци.

 

Други разлики се появяват при третирането на извънредни статии и преустановени дейности. На практика, тъй като голяма част от света използва стандарта МСФО, конвергенцията към МСФО би могла да има предимства както за международните корпорации, така и за инвеститорите.

 

GAAP са само набор от стандарти. Въпреки че тези принципи работят за подобряване на прозрачността на финансовите отчети, те не дават никаква гаранция, че финансовите отчети на дадено дружество не съдържат грешки или пропуски, които имат за цел да заблудят инвеститорите. В рамките на GAAP има много възможности за недобросъвестни счетоводители да изопачават цифри. Така че дори когато дадена компания използва GAAP, все пак трябва да проверявате внимателно нейните финансови отчети.

Често Задавани Въпроси

Къде се използват общоприетите счетоводни принципи (GAAP)?

GAAP е набор от процедури и насоки, използвани от компаниите за изготвяне на техните финансови отчети и други счетоводни оповестявания. Стандартите се изготвят от Съвета по финансови счетоводни стандарти (FASB), който е независима организация с нестопанска цел. Целта на стандартите на GAAP е да помогнат да се гарантира, че финансовата информация, предоставяна на инвеститорите и регулаторните органи, е точна, надеждна и съгласувана помежду си.

Защо са важни GAAP?

GAAP са важни, защото помагат за поддържане на доверието във финансовите пазари. Ако не съществуваха GAAP, инвеститорите щяха да са по-несклонни да се доверяват на информацията, представяна им от дружествата, защото щяха да имат по-малко доверие в нейната достоверност. Без това доверие бихме могли да наблюдаваме по-малко сделки, което потенциално би довело до по-високи разходи по сделките и по-слаба икономика. GAAP също така помагат на инвеститорите да анализират дружествата, като улесняват извършването на сравнения „ябълки с ябълки“ между едно дружество и друго.

Какви са мерките, които не са по GAAP?

На компаниите все още е позволено да представят определени данни, без да спазват насоките на GAAP, при условие че ясно посочат, че тези данни не съответстват на GAAP. Дружествата понякога правят това, когато смятат, че правилата на GAAP не са достатъчно гъвкави, за да обхванат определени нюанси в тяхната дейност. В тази ситуация те могат да предоставят специално разработени показатели, които не са в съответствие с GAAP, в допълнение към другите оповестявания, изисквани съгласно GAAP. Инвеститорите обаче трябва да бъдат скептични към показателите, различни от тези по GAAP, тъй като понякога те могат да бъдат използвани по подвеждащ начин.

Каква е разликата между МСФО и GAAP?

В концептуално отношение GAAP се основават повече на правила, докато МСФО се ръководят повече от принципи. GAAP се използват главно в САЩ, а МСФО е международен стандарт. Двата стандарта третират материалните запаси, инвестициите, дълготрайните активи, извънредните статии и преустановените дейности и др.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия