arrow-menu

Какво представляват неразпределените печалби?

Неразпределената печалба е важно понятие в счетоводството. Терминът се отнася до историческите печалби, получени от дадено дружество, минус всички дивиденти, които то е изплатило в миналото. Думата „неразпределена“ отразява факта, че тъй като тези печалби не са били изплатени на акционерите като дивиденти, те са били задържани от дружеството. Поради тази причина неразпределената печалба намалява, когато дружеството губи пари или изплаща дивиденти, и се увеличава, когато се създават нови печалби.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Неразпределената печалба е сумата на нетния доход, която остава за предприятието, след като то е изплатило дивиденти на своите акционери.
  • Решението за задържане на печалбата или за разпределянето ѝ между акционерите обикновено се взема от ръководството на дружеството.
  • Едно дружество, ориентирано към растеж, може изобщо да не изплаща дивиденти или да изплаща много малки суми, защото може да предпочете да използва неразпределената печалба за финансиране на дейности по разширяване на дейността.

 

Какво може да ви каже неразпределената печалба

 

Следните варианти обхващат в общи линии всички възможни начини, по които дружеството може да използва излишните си пари. Първият вариант води до това, че парите от печалбата завинаги излизат от счетоводните книги и сметки на предприятието, тъй като изплащането на дивиденти е необратимо.

 

Всички останали варианти запазват печалбата за използване в рамките на предприятието, като тези инвестиции и дейности по финансиране представляват неразпределената печалба.

  • Парите от дохода могат да бъдат разпределени (изцяло или частично) между собствениците на предприятието (акционерите) под формата на дивиденти.
  • Могат да бъдат инвестирани за разширяване на съществуващите бизнес операции, като например увеличаване на производствения капацитет на съществуващите продукти или наемане на повече търговски представители.
  • Може да се инвестира за пускане на нов продукт/вариант, като например производител на хладилници, който започва да произвежда климатици, или производител на шоколадови бисквити, който пуска на пазара варианти с вкус на портокал или ананас.
  • Парите могат да се използват за всяко възможно сливане, придобиване или партньорство, което води до подобряване на бизнес перспективите.
  • Те могат да се използват и за обратно изкупуване на акции.
  • Печалбата може да се използва за погасяване на неизплатен заем (дълг), който бизнесът може да дължи.

 

По дефиниция неразпределената печалба е кумулативната нетна печалба или печалба на дружеството след отчитане на плащанията на дивиденти. Нарича се още излишък от печалби и представлява резервни средства, които са на разположение на ръководството на дружеството за реинвестиране обратно в бизнеса. Когато се изразява като процент от общата печалба, той се нарича още коефициент на задържане и е равен на (1 – коефициент на изплащане на дивиденти).

 

Въпреки че последният вариант за погасяване на дълга също води до излизане на пари от предприятието, той все пак оказва влияние върху сметките на предприятието (например върху спестяването на бъдещи лихвени плащания, което го квалифицира за включване в неразпределената печалба).

 

Печалбата дава голяма свобода на собственика(ците) на предприятието или на ръководството на предприятието да използват спечелените излишни пари. Тази печалба често се изплаща на акционерите, но може и да се реинвестира обратно в компанията с цел растеж. Парите, които не са изплатени на акционерите, се считат за неразпределена печалба.

 

Управление и неразпределена печалба

Решението за задържане на печалбата или за разпределянето ѝ между акционерите обикновено се взема от ръководството на дружеството. То обаче може да бъде оспорено от акционерите чрез гласуване с мнозинство, тъй като те са реалните собственици на дружеството.

 

Ръководството и акционерите могат да искат компанията да задържи печалбата по няколко различни причини. Тъй като е по-добре информирано за пазара и дейността на дружеството, ръководството може да има предвид проект с висок растеж, който може да възприема като кандидат за генериране на значителна възвръщаемост в бъдеще.

 

В дългосрочен план подобни инициативи могат да доведат до по-добра възвръщаемост за акционерите на дружеството вместо тази, получена от изплащането на дивиденти. Изплащането на високолихвен дълг също може да бъде предпочетено както от ръководството, така и от акционерите, вместо изплащането на дивиденти.

 

От друга страна, когато дружеството генерира свръхдоходи, част от дългосрочните акционери могат да очакват редовен доход под формата на дивиденти като награда за това, че са вложили парите си в дружеството. Търговците, които търсят краткосрочни печалби, също могат да предпочетат плащания на дивиденти, които предлагат незабавни печалби.

 

Най-често ръководството на компанията прилага балансиран подход. Той включва изплащане на номинална сума дивиденти и задържане на голяма част от печалбата, което е печелившо за всички.

 

Неразпределена печалба спрямо дивиденти

 

Дивидентите могат да се разпределят под формата на парични средства или акции. И двете форми на разпределение намаляват неразпределената печалба. Паричното изплащане на дивиденти води до изтичане на парични средства и се записва в счетоводните книги и отчети като нетни намаления. Тъй като дружеството губи собствеността върху своите ликвидни активи под формата на парични дивиденти, то намалява стойността на активите на дружеството в баланса, като по този начин оказва влияние върху неразпределената печалба.

 

От друга страна, въпреки че дивидентите по акции не водят до изходящ паричен поток, плащането на акции прехвърля част от неразпределената печалба към обикновените акции. Например, ако дружеството изплати една акция като дивидент за всяка акция, притежавана от инвеститорите, цената на акция ще намалее наполовина, тъй като броят на акциите по същество ще се удвои. Тъй като дружеството не е създало никаква реална стойност само чрез обявяването на дивидент по акции, пазарната цена на акция се коригира в съответствие с дела на дивидента по акции.

 

Въпреки че увеличаването на броя на акциите може да не окаже влияние върху баланса на дружеството, тъй като пазарната цена се коригира автоматично, то намалява оценката на акция, което се отразява в капиталовите сметки, като по този начин оказва влияние върху неразпределената печалба.

 

Дружество, ориентирано към растеж, може изобщо да не изплаща дивиденти или да изплаща много малки суми, защото може да предпочете да използва неразпределената печалба за финансиране на дейности като научноизследователска и развойна дейност, маркетинг, изисквания за оборотен капитал, капиталови разходи и придобивания за постигане на допълнителен растеж. Такива компании имат високи неразпределени печалби през годините.

 

Компания в зряла възраст може да няма много възможности или проекти с висока възвръщаемост, за които да използва излишните парични средства, и може да предпочете да раздаде дивиденти. Такива компании обикновено имат ниска неразпределена печалба.

 

Неразпределена печалба спрямо приходите

 

Както приходите, така и неразпределената печалба са важни за оценката на финансовото състояние на компанията, но те подчертават различни аспекти на финансовата картина. Приходите се намират в горната част на отчета за приходите и разходите и често се наричат главното число, когато се описват финансовите резултати на компанията.

 

Приходите са парите, генерирани от компанията през даден период, но преди да се приспаднат оперативните и режийните разходи. В някои отрасли приходите се наричат брутни продажби, тъй като брутната цифра се изчислява преди всякакви приспадания.

 

Неразпределената печалба е частта от кумулативната печалба на дружеството, която се задържа или задържа и запазва за бъдещо използване. Неразпределената печалба може да се използва за финансиране на разширяване на дейността или за изплащане на дивиденти на акционерите на по-късна дата. Неразпределената печалба е свързана с нетния (за разлика от брутния) доход, тъй като това е сумата на нетния доход, спестена от компанията с течение на времето.

 

Ограничения на неразпределената печалба

 

За един анализатор абсолютната стойност на неразпределената печалба през дадено тримесечие или година може да не даде никаква значима представа. Наблюдението на тази стойност за определен период от време (например за пет години) показва само тенденцията за това колко пари компанията добавя към неразпределената печалба.

 

Като инвеститор, човек би искал да знае много повече – например каква възвръщаемост е генерирала неразпределената печалба и дали тя е била по-добра от алтернативни инвестиции. Освен това инвеститорите могат да предпочетат да видят по-големи дивиденти, отколкото значителни годишни увеличения на неразпределената печалба.

 

Съотношение между неразпределена печалба и пазарна стойност

Един от начините да се оцени доколко успешно дадена компания използва неразпределените средства е да се разгледа ключовият фактор, наречен съотношение между неразпределената печалба и пазарната стойност. Той се изчислява за определен период от време (обикновено няколко години) и оценява промяната в цената на акциите спрямо нетната печалба, задържана от компанията.

 

Например през периода между септември 2016 г. и септември 2020 г. цената на акциите на Apple Inc. (AAPL) се е повишила от 28,18 долара до 112,28 долара на акция. През същия период общата печалба на акция (EPS) е 13,61 щатски долара, а общият дивидент, изплатен от компанията, е 3,38 щатски долара на акция.

 

Както посочва Morningstar, Apple е имала следните стойности на EPS и дивидент за дадения период от време, а сумирането им дава горните стойности за общата EPS и общия дивидент.

 

Разликата между общата печалба на акция и общия дивидент дава нетната печалба, задържана от компанията: 13,61 USD – 3,38 USD = 10,23 USD. Това означава, че за периода дружеството е задържало общо 10,23 USD печалба на акция.

 

За същия период цената на акциите му се е повишила с (112,28 USD – 28,18 USD = 84,10 USD) на акция. Ако разделим този ръст на цената на акция на задържаната нетна печалба на акция, ще получим коефициент (84,10 USD / 10,23 USD = 8,22 USD), което показва, че за всеки долар задържана печалба компанията е успяла да създаде пазарна стойност от 8,22 USD.

 

Ако дружеството не беше задържало тези пари, а вместо това беше взело лихвен заем, създадената стойност щеше да бъде по-малка поради изходящото лихвено плащане. Неразпределената печалба предлага вътрешно генериран капитал за финансиране на проекти, което дава възможност за ефективно създаване на стойност от печеливши компании. Читателите обаче трябва да имат предвид, че горното изчисление е показателно за стойността, създадена само по отношение на използването на неразпределената печалба, и не показва общата стойност, създадена от дружеството.

 

Пример за неразпределена печалба

 

Дружествата публично записват неразпределената печалба в раздела за собствен капитал на акционерите в счетоводния баланс. Например балансът на Apple Inc. от третото фискално тримесечие на 2019 г. показва, че към края на тримесечието през юни 2019 г. компанията е имала неразпределена печалба в размер на 53,724 млрд. долара.

 

Също така производителят на iPhone, чиято фискална година приключва през септември, е имал 70,4 млрд. долара неразпределена печалба към септември 2018 г.

 

Неразпределената печалба се изчислява, като към неразпределената печалба за предходния период се прибави нетната печалба (или се извади нетната загуба от нея) и след това се извадят всички нетни дивиденти, изплатени на акционерите.

 

Цифрата се изчислява в края на всеки отчетен период (месечен/тримесечен/годишен). Както подсказва формулата, неразпределената печалба зависи от съответната цифра от предходния период. Полученото число може да бъде положително или отрицателно, в зависимост от нетния доход или загубата, генерирани от дружеството с течение на времето. Алтернативно, изплащането от страна на дружеството на големи дивиденти, които надвишават другите цифри, също може да доведе до отрицателна неразпределена печалба. 

 

Всяка позиция, която оказва влияние върху нетния доход (или нетната загуба), ще окаже влияние върху неразпределената печалба. Такива позиции включват приходите от продажби, разходите за продадени стоки, амортизацията и необходимите оперативни разходи.

 

Данъчни ефекти

 

Обикновено дружеството подлежи на облагане с корпоративен данък върху нетния доход на дружеството през финансовата година. Сумата, добавена към неразпределената печалба, по правило е нетната печалба след данъчно облагане. В повечето случаи в повечето юрисдикции не се дължи данък върху натрупаната печалба, задържана от дружеството. 

Често Задавани Въпроси

Вид собствен капитал ли представлява неразпределената печалба?

Неразпределената печалба е вид собствен капитал и следователно се отчита в раздела за собствен капитал на акционерите в баланса. Въпреки че неразпределената печалба сама по себе си не е актив, тя може да се използва за закупуване на активи, като например материални запаси, оборудване или други инвестиции. Следователно дружество с голям баланс на неразпределената печалба може да бъде в добра позиция да закупи нови активи в бъдеще или да предложи увеличени плащания на дивиденти на своите акционери.

Какво означава отрицателна неразпределена печалба?

Най-общо казано, дружество с отрицателна неразпределена печалба е сигнал за слабост, тъй като това показва, че дружеството е претърпяло загуби през една или повече предходни години. Въпреки това е по-трудно да се интерпретира дружество с висока неразпределена печалба.

Какво означава една компания да има високи неразпределени печалби?

От една страна, високата неразпределена печалба може да показва финансова сила, тъй като демонстрира наличието на рентабилност през предходните години. От друга страна, тя може да е показателна за дружество, което трябва да обмисли изплащането на повече дивиденти на своите акционери. Това, разбира се, зависи от това дали дружеството е преследвало възможности за печеливш растеж.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия