arrow-menu

Какво представлява коригиращият запис в дневника?

Коригиращият запис в дневника е запис в главната книга на предприятието, който се извършва в края на отчетния период, за да се запишат непризнати приходи или разходи за периода. Когато дадена операция е започнала в един отчетен период и е приключила в по-късен период, се изисква коригиращо записване в дневника, за да се отчете правилно операцията.

Коригиращите записвания в дневника могат да се отнасят и до финансова отчетност, която коригира грешка, допусната преди това в счетоводния период.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Коригиращите записи в дневника се използват за записване на операции, които са възникнали, но все още не са отчетени по подходящ начин в съответствие със счетоводния метод на начисляването.
  • Коригиращите записи в дневника се записват в главната книга на предприятието в края на отчетния период, за да се спазят принципите на съпоставяне и признаване на приходите.
  • Най-често срещаните видове коригиращи записи в дневника са начисления, отсрочвания и оценки.
  • Използва се за целите на счетоводното отчитане на начисленията, когато един счетоводен период преминава в следващия.
  • Дружествата, които използват касова отчетност, не трябва да правят коригиращи записи в дневника.

 

Разбиране на коригиращите записи в дневника

 

Целта на коригиращите записи е да преобразуват паричните операции в счетоводен метод на начисляване. Счетоводното отчитане по метода на начисляването се основава на принципа на признаване на приходите, който цели да признае приходите в периода, в който са получени, а не в периода, в който са получени паричните средства.

 

Като пример, да приемем, че строителна компания започва строителство през един период, но не издава фактура на клиента, докато работата не приключи след шест месеца. Строителната компания ще трябва да направи коригиращо записване в дневника в края на всеки от месеците, за да признае приход за 1/6 от сумата, която ще бъде фактурирана в шестмесечния период.

 

Коригиращият запис в дневника включва сметка от отчета за приходите и разходите (приход или разход), както и балансова сметка (актив или пасив). Обикновено тя се отнася до балансовите сметки за натрупана амортизация, провизии за съмнителни сметки, начислени разходи, начислен доход, разходи за бъдещи периоди, приходи за бъдещи периоди и незаработени приходи.

 

Сметките в отчета за приходите и разходите, които може да се наложи да бъдат коригирани, включват разходи за лихви, разходи за застраховки, разходи за амортизации и приходи. Записванията се извършват в съответствие с принципа на съпоставимост, за да се съпоставят разходите със съответните приходи през същия отчетен период. Корекциите, направени в записите в дневника, се пренасят в главната книга, която се прехвърля във финансовите отчети.

 

Видове коригиращи записи в дневника

 

В обобщение, записите в коригиращия дневник най-често са начисления, отсрочвания и оценки.

 

Начисления

Начисленията са приходи и разходи, които не са получени или платени и все още не са отчетени чрез стандартна счетоводна операция. Например начислен разход може да бъде наем, който се плаща в края на месеца, въпреки че фирмата е в състояние да заеме пространството в началото на месеца, който все още не е платен.

 

Отсрочвания

Отсрочените плащания се отнасят до приходи и разходи, които са получени или платени предварително и са отчетени, но все още не са спечелени или използвани. Неполучените приходи, например, отчитат парите, получени за стоки, които все още не са доставени.

 

Оценки

Оценките са коригиращи записи, които записват непарични позиции, като например разходи за амортизация, провизии за съмнителни сметки или резерв за остаряване на материални запаси.

 

Не всички записи в дневника, записани в края на счетоводния период, са коригиращи записи. Например запис за регистриране на покупка на оборудване в последния ден на отчетния период не е коригиращ запис.

 

Защо са важни коригиращите записи в дневника?

 

Тъй като много компании работят в условия, при които действителната доставка на стоки може да бъде извършена по време, различно от плащането (или предварително в случай на кредит, или след това в случай на предварително плащане), има случаи, когато един счетоводен период приключва с такава ситуация, която все още не е приключила. В такъв случай коригиращите записи в дневника се използват за изравняване на тези разлики във времето на плащанията, както и на разходите. Без коригиращи записи в дневника биха останали нерешени операции, които все още не са приключени.

 

Пример за коригиращ запис в дневника

 

Например, дружество, чиято финансова година приключва на 31 декември, взема заем от банката на 1 декември. Условията на заема посочват, че лихвените плащания трябва да се извършват на всеки три месеца. В този случай първото лихвено плащане на дружеството трябва да се извърши на 1 март. Въпреки това дружеството все още трябва да начислява разходи за лихви за месеците декември, януари и февруари.

 

Тъй като фирмата трябва да публикува финансовите си отчети в края на годината през януари, е необходимо коригиращо записване, за да се отразят начислените разходи за лихви за декември. За да се отчетат точно операциите и рентабилността на фирмата, начислените разходи за лихви трябва да се запишат в отчета за доходите за декември, а задължението за дължимите лихви трябва да се отчете в баланса за декември. Коригиращият запис ще дебитира разходите за лихви и ще кредитира задълженията за лихви за сумата на лихвите от 1 до 31 декември.

Често Задавани Въпроси

Каква е целта на коригиращите записи в дневника?

Коригиращите записи в дневника се използват за съгласуване на транзакции, които все още не са приключили, но които се простират между счетоводните периоди. Те могат да бъдат както плащания, така и разходи, при които плащането не се извършва едновременно с доставката.

Какви са видовете коригиращи записи в дневника?

Основните два вида са начисления и отсрочвания. Начисленията се отнасят до плащания или разходи на кредит, които все още се дължат, докато отсрочванията се отнасят до предварителни плащания, при които продуктите все още не са доставени.

Каква е разликата между касова отчетност и текущо начисляване?

Основната разлика между касовата отчетност и текущото начисляване е във времето, когато се признават разходите и приходите. При касовата отчетност това става само когато се получат пари за стоки или услуги. Вместо това счетоводството на текущото начисляване допуска забавяне между плащането и продукта (например при покупки, направени на кредит).

Кой трябва да прави коригиращи записи в дневника?

Дружествата, които използват текущо начисляване и се намират в положение, при което един счетоводен период преминава в следващия, трябва да проверят дали съществуват някакви отворени операции. Ако това е така, трябва да се направят съответните коригиращи записи в дневника.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия