arrow-menu

Какво означава касова основа?

Касовата основа се отнася до основен счетоводен метод, който признава приходите и разходите в момента на получаване или изплащане на паричните средства. Това контрастира със счетоводството на принципа на начисляването, което признава приходите в момента на получаването им и отчита разходите при възникването на задълженията, независимо от това кога са получени или изплатени паричните средства.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

Обяснение на касовата основа

 

Когато транзакциите се записват на касова основа, те се отразяват в счетоводните книги на дружеството при размяната на възнаграждения; следователно счетоводството на касова основа е по-малко точно от счетоводството на начисление в краткосрочен план. В САЩ Законът за данъчната реформа от 1986 г. забранява използването на счетоводния метод на касова основа за С корпорации, данъчни убежища, някои видове тръстове и партньорства, които имат партньори С корпорации. 

 

Пример за счетоводство на касова основа

 

Строителна компания получава голям договор, но ще получи заплащане едва след завършването на проекта. Използвайки счетоводна отчетност на касова основа, дружеството може да признае приходите само при завършване на проекта, т.е. когато получи парични средства. Обаче по време на проекта то отчита разходите по проекта в момента на тяхното изплащане. Ако периодът на проекта е по-дълъг от една година, отчетите за приходите и разходите на дружеството ще изглеждат подвеждащи, тъй като показват, че дружеството понася големи загуби през една година, последвани от големи печалби през следващата.

 

Предимства на счетоводството на касова основа

 

Счетоводната отчетност на касова основа е изгодна, тъй като е по-проста и по-евтина от счетоводната отчетност на начислена основа. За някои собственици на малък бизнес и независими изпълнители, които не разполагат с материални запаси, това е подходяща счетоводна практика. Много малки предприятия избягват да наемат счетоводители и да използват сложни счетоводни системи, когато ползват този метод, поради лесното му прилагане. Той също така дава точна представа за това колко парични средства са в наличност.

 

Недостатъци на счетоводството на касова основа

 

Методът на касовата основа не е лишен от недостатъци. Той може да даде неточна представа за състоянието и растежа на предприятието. Например един бизнес може да изпита спад в продажбите през един месец, но ако голям брой клиенти платят фактурите си през същия период, счетоводството на касова основа може да бъде подвеждащо, като показва приток на парични средства. За собствениците на предприятия сравнителният анализ (за прогнозиране на бъдещите приходи и идентифициране на тенденциите) може да бъде труден при счетоводството на касова основа поради сценарии като този. 

 

За разлика от това, при метода на начисляването плащанията се записват, когато бъдат получени, което дава на бизнеса по-добра представа за действителните продажби и печалби на компанията. Освен това счетоводството на касова основа може да затрудни получаването на финансиране поради голямата вероятност от неточности.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия