arrow-menu

Какво е индекс на потребителските цени (ИПЦ)?

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) измерва месечната промяна в цените, плащани от потребителите. Националният статистически институт (НСИ) изчислява индекса на потребителските цени като среднопретеглена стойност на цените на кошница от стоки и услуги, представителна за съвкупните потребителски разходи в България.

Индексът на потребителските цени е един от най-популярните измерители на инфлацията и дефлацията. Докладът за ИПЦ използва различна методология на изследване, ценова извадка и индексни тегла от индекса на цените на производител (ИЦП), който измерва промяната в цените на производителите на стоки и услуги на вътрешния и международния пазар.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Индексът на потребителските цени измерва общата промяна на потребителските цени на базата на представителна кошница от стоки и услуги с течение на времето.
  • ИЦП е най-широко използваният измерител на инфлацията, който се следи отблизо от политиците, финансовите пазари, бизнеса и потребителите.
  • Наемите на жилищата се използват за оценка на промяната в разходите за подслон, включително на жилищата, обитавани от собственици.

 

Разбиране на индекса на потребителските цени (ИПЦ)

 

НСИ събира ежемесечно цените за търговия на дребно и услуги чрез извадкови наблюдения.

 

Съгласно уебсайта на НСИ, ИПЦ се основава на четири основни извадки:

  • Потребителска кошница – извадка от стоки и услуги, употребявани от домакинствата, чиито цени са регистрирани;
  • Извадка от населени места, разглеждащи цените на стоките и услугите в потребителската кошница;
  • Точки за наблюдение – извадки от магазини, ресторанти, кафенета и други в населени места в рамките на географски обхват;
  • Регистрирани цени – Извадка от цени, съдържаща цени за стоки и услуги в потребителската кошница. 

 

В потребителската кошница са включени стоки и услуги, крайно потребление на домакинствата. Извадката от населените места включва 27-те областни центрове, в които живее над 50% от населението на страната и се реализират над 65% от продажбите. Търговските точки за наблюдение се определят така, че да се осигури оптимален брой регистрации, достатъчни за формиране на представителна национална цена за всяка позиция от потребителската кошница. Броят на регистрираните цени се планира предварително за цялата година и се разпределя в четирите основни групи – хранителни стоки, нехранителни стоки, обществено хранене и услуги.

 

Как се представя ИПЦ?

 

НСИ публикува ежемесечно ИПЦ за предходния месец, сравнен с шест месеца назад, спрямо декември предходната година, спрямо съответния месец предходната година, средногодишните ИПЦ за предходните 12 месеца и средногодишните ИПЦ за предходната година.

 

Подробните таблици показват промените в цените на разнообразни стоки и услуги, организирани по дванадесет основни разходни категории.

 

Подкатегориите оценяват промените в цените на разнообразни пера – от плодове и зеленчуци до услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище и услуги в областта на развлеченията и спорта.

 

Как се използва индексът на потребителските цени (ИПЦ)?

 

ИПЦ се използва широко от участниците на финансовите пазари за измерване на инфлацията. Предприятията и потребителите също използват ИПЦ, за да вземат информирани икономически решения. Тъй като ИПЦ измерва промяната в покупателната способност на потребителите, той често е ключов фактор при преговорите за заплатите. 

 

ИПЦ и неговите компоненти се използват и като дефлатор за други икономически показатели, включително продажбите на дребно и почасовите/седмичните доходи, за да се отдели фундаменталната промяна от тази, отразяваща изменението на цените.

Често Задавани Въпроси

Как се използва индексът на потребителските цени?

ИПЦ е показател за инфлацията, който се следи отблизо от политиците и финансовите пазари. На уебсайта на НСИ е представен калкулатор, с помощта на който може да се сравни ИПЦ за избрани базов период и наблюдаван период, като базовите периоди са от месец май 1990 г.

Как се изчислява ИПЦ?

За изчисляване на ИПЦ се използват базисни цени (средногодишни цени за предходната година за всеки представител от потребителската кошница) и базисни тегла (формирани от паричните разходи за цялата предходна година), като базисните цени и базисните тегла се актуализират всяка година.

Кои са някои критики към ИПЦ?

През годините индексът на потребителските цени често е бил обект на критики, че занижава или надценява инфлацията. Тъй като индексът на потребителските цени се основава на потребителските разходи, той не проследява възстановяването на разходите на трети страни за здравеопазване и в резултат на това значително подценява здравеопазването в сравнение с дела му в БВП. От друга страна, критиките относно корекциите за качество, използвани в ИПЦ, бяха широко отхвърлени от икономистите.

Обобщение

 

Индексът на потребителските цени е важен икономически показател. Той измерва средното изменение на цените, плащани от потребителите за определен период от време за кошница от стоки и услуги. Индексът се изчислява и публикува ежемесечно от Националния статистически институт. Той е сред най-разпространените измерители на инфлацията, като показва състоянието и посоката на развитие на икономиката. Но той служи и за други цели, а именно да подпомага корекциите на някои плащания на доходи, като например социалното осигуряване и пенсиите на пенсионерите.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия