arrow-menu

Какво представлява застраховката на дома?

Застраховката на дома е вид имуществена застраховка, която покрива загуби и щети на жилището на дадено лице, както и на обзавеждането и другите активи в дома. Освен това, застраховката на дома осигурява финансова защита срещу бедствия. Стандартната полица за застраховка на дома застрахова самия дом заедно с вещите, които се съхраняват в него.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Застраховката на дома е форма на имуществена застраховка, която покрива загуби и щети на дома и имуществото в него. 
  • Полицата обикновено покрива вътрешни повреди, външни повреди, загуба или повреда на лични активи и наранявания, възникнали по време на престой в имота.
  • Всяка застрахователна полица на дома има лимит на отговорност, който определя размера на покритието, което застрахованият има в случай на злополучен инцидент.
  • Застраховката на дома не бива да се бърка с ипотечната застраховка. 

 

Обяснение на застраховката на дома

 

Застрахователната полица на дома обикновено покрива четири вида инциденти на застрахованото имущество: вътрешни щети, външни щети, загуба или повреда на лични активи/вещи и нараняване, настъпило по време на престой на имуществото. При предявяване на претенция за някое от тези събития, собственикът на жилището трябва да плати самоучастие, което на практика представлява извънредните разходи на застрахования.

 

Да предположим например, че е предявен иск към застрахователя за вътрешни щети от наводнение, които са възникнали в дома. Разходите за привеждане на имота в състояние, годно за живеене, се оценяват от експерта по уреждане на претенции на 10 000 лв. Ако претенцията бъде одобрена, собственикът на жилището е информиран за размера на неговото самоучастие, например 4 000 лв., съгласно сключения договор за полица. Застрахователната компания ще издаде платежно нареждане за изплащане на надвишените разходи, в този случай 6 000 лв. Колкото по-високо е самоучастието по застрахователния договор, толкова по-ниска е месечната или годишната премия по застрахователната полица на собственика на жилището.

 

Всяка застрахователна полица на собственици на жилища има лимит на застрахователното обезщетение, който определя размера на покритието, което застрахованият получава в случай на инцидент. Ако при предявяване на иск лимитът на отговорност определя процента от сумата на покритието, който ще отиде за замяна или ремонт на щетите по структурите на имота, личните вещи и разходите за живеене на друго място, докато се работи по имота.

 

Военни действия или природни бедствия, като земетресения или наводнения, обикновено се изключват от стандартните застрахователни полици на дома. Собственик на жилище, който живее в район, предразположен към тези природни бедствия, може да се наложи да получи специално покритие, за да застрахова имуществото си от наводнения или земетресения. 

 

История

 

Първата застраховка на дома в САЩ е въведена през септември 1950 г., но подобни застраховки вече съществуват във Великобритания и в някои райони на САЩ. В края на 40-те години на ХХ век застрахователното законодателство в САЩ е реформирано и по време на този процес са написани множество нормативни актове, които позволяват застраховките на дома да станат законни.

 

Преди 50-те години на ХХ век съществуват отделни полици за различните опасности, които могат да засегнат дома. Собственикът на жилище е трябвало да закупи отделни полици, покриващи загуби от пожар, кражба, лично имущество и други подобни. През 50-те години на ХХ век са разработени формуляри на полици, които позволяват на собственика на жилище да закупи всички необходими застраховки в една пълна полица. Тези полици обаче се различават в зависимост от застрахователната компания и са трудни за разбиране.

 

Нуждата от стандартизация нараства дотолкова, че през 1971 г. е създадена частна компания със седалище в Джърси сити, Ню Джърси, Insurance Services Office, известна още като ISO, която предоставя информация за рисковете и издава опростени формуляри на полици на собственици на жилища за препродажба на застрахователни компании.

 

Съвременното развитие променя условията на застрахователното покритие, наличността и цените. Застраховането на дома е сравнително нерентабилно, отчасти поради катастрофи като ураганите, както и поради нежеланието на регулаторните органи да разрешават увеличение на цените. вместо това покритията са намалени и компаниите се отклоняват от предишните стандартизирани моделни формуляри на ISO. По-специално, щетите от наводнения, причинени от спукани тръби, биват ограничени или в някои случаи напълно премахнати. Други ограничения включват срокове, сложни изчисления на разходите за подмяна (които може да не отразяват реалните разходи за подмяна) и намаляване на покритието за щети от вятър.

 

Къде мога да науча повече информация за българските застрахователни дружества?

Можете да извадите актуална информация за по-голямата част от българските застрахователни дружества от сайта на Асоциацията на българските застрахователи(АБЗ). Тя е основана още през 1992 г. и до края на 2021 г. има 29 компании членки, които представляват приблизително 91,4% от застрахователния пазар в България. Общите им активи възлизат на 6,5 млрд. лева за 2020 г.

 

Още от създаването си АБЗ служи като обединяващо звено за доставчиците и участниците на пазара на финансови услуги. Позицията на АБЗ е водеща по теми, които са свързани със защита на интересите и правата на бранша, създаване на общи политики за развитие на целия застрахователен сектор, налагане на лоялна конкуренция в сектора и координация между застрахователите.

 

Застраховката на дома и ипотечна застраховка

 

Когато кандидатства за ипотечен кредит, собственикът на жилище обикновено трябва да представи доказателство за застраховка на имота, преди финансовата институция да отпусне заем. Застраховката на имота може да бъде придобита отделно или от банката кредитор. Собствениците на жилища, които предпочитат сами да сключат застрахователната си полица, могат да сравнят няколко оферти и да изберат плана, който най-добре отговаря на техните нужди. Ако собственикът на жилището няма застраховка на имуществото си срещу погиване или повреда, банката може да му я осигури срещу допълнително заплащане.

 

Плащанията, направени за застрахователна полица на дома, обикновено се включват в месечните плащания по ипотеката на собственика на жилището. Банката-кредитор, която получава плащането, разпределя частта за застрахователно покритие в доверителна сметка. Когато сметката за застраховка стане дължима, дължимата сума се изплаща от тази доверителна сметка.

 

Ипотечната застраховка покрива разходите на кредитора за поемане на допълнителен риск от купувач на жилище, който не отговаря на обичайните изисквания за ипотека. Ако купувачът просрочи плащанията си, ипотечната застраховка ще го компенсира. По принцип, макар и двете да се отнасят до жилища, застраховката на дома защитава собственика на жилището, а ипотечната застраховка защитава ипотечния кредитор.

 

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия