arrow-menu

Какво представлява годишният процент на разходите (ГПР)?

Годишният процент на разходите (ГПР) се отнася до годишната лихва, генерирана от дадена сума, която се начислява на кредитополучателите или се изплаща на инвеститорите. ГПР се изразява като процент, който представлява действителната годишна цена на средствата за срока на заема или дохода, получен от инвестиция. Това включва всички такси или допълнителни разходи, свързани с транзакцията, но не взема под внимание сложността. ГПР предоставя на потребителите крайно число, което те могат да сравняват между кредитори, кредитни карти или инвестиционни продукти.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Годишният процент на разходите (ГПР) е годишният лихвен процент, начисляван за заем или спечелен от инвестиция.
  • Финансовите институции са длъжни да оповестят ГПР на финансовия инструмент преди подписването на каквото и да е споразумение.
  • ГПР осигурява последователна основа за представяне на информация за годишния лихвен процент, за да се защитят потребителите от подвеждаща реклама.
  • ГПР може да не отразява действителните разходи по заема, тъй като кредиторите имат доста голяма свобода на действие при изчисляването му, като се изключат някои такси.

 

Как работи годишният процент на разходите (ГПР)

 

Годишният процент на разходите се изразява като лихвен процент. С него се изчислява какъв процент от главницата ще плащате всяка година, като се вземат предвид неща като месечните плащания. ГПР е също така годишният лихвен процент, плащан по инвестиции, без да се отчита натрупването на лихви в рамките на съответната година.

 

Как се изчислява ГПР?

ГПР се изчислява, като се умножи периодичният лихвен процент по броя на периодите в годината, през които е бил прилаган. Той не показва колко пъти лихвеният процент действително се прилага към баланса.

 

APR=Fees+InterestPrincipaln×365 ×100

 

където:

 

Лихва = Общата лихва, платена през целия срок на заема

Главница = Силата на заема

n = Брой дни в срока на заема

Видове ГПР

 

ГПР на кредитните карти варира в зависимост от вида на таксата. Издателят на кредитната карта може да начислява един ГПР за покупки, друг – за авансови плащания в брой, а трети – за прехвърляне на баланс от друга карта. Издателите също така начисляват високи наказателни ГПР на клиентите за просрочени плащания или за нарушаване на други условия на договора с картодържателя. Съществува и въвеждащ ГПР – нисък или 0% процент, с който много компании за кредитни карти се опитват да привлекат нови клиенти да подпишат договор за карта.

 

Банковите кредити обикновено се предлагат с фиксирани или променливи ГПР. Кредитът с фиксиран ГПР има лихвен процент, който гарантирано няма да се промени през целия срок на кредита или заемното споразумение. Кредит с променлив ГПР има лихвен процент, който може да се промени по всяко време.

 

Размерът на ГПР, който се начислява на кредитополучателите, зависи и от тяхната кредитоспособност. Лихвите, предлагани на лицата с отличен кредит, са значително по-ниски от тези, предлагани на лицата с лош кредит.

 

ГПР спрямо номинален лихвен процент спрямо дневен периодичен лихвен процент

 

ГПР обикновено е по-висок от номиналния лихвен процент по заема. Това е така, защото номиналният лихвен процент не отчита никакви други разходи, начислени от кредитополучателя. Номиналният лихвен процент може да бъде по-нисък по ипотечния ви кредит, ако не се отчитат разходите по закриване на сделката, застраховката и таксите за отпускане на кредита. Ако в крайна сметка ги включите в ипотеката си, балансът на ипотеката ви се увеличава, както и ГПР.

 

От друга страна, дневният периодичен лихвен процент е лихвата, начислявана върху салдото по кредита на дневна база – ГПР, разделен на 365. На кредиторите и доставчиците на кредитни карти обаче е позволено да представят ГПР на месечна база, стига пълният 12-месечен ГПР да е посочен някъде преди подписването на договора.

 

Недостатъци на годишния процент на разходите (ГПР)

 

ГПР невинаги отразява точно общите разходи по заема. Всъщност той може да подценява действителните разходи по заема. Това е така, защото изчисленията предполагат дългосрочни погасителни планове. Разходите и таксите се разпределят твърде неравномерно при изчисленията на ГПР за заеми, които се погасяват по-бързо или имат по-кратки периоди на погасяване. Например средното годишно въздействие на разходите за приключване на ипотечен кредит е много по-малко, когато се приеме, че тези разходи са разпределени за 30 години вместо за 7-10 години.

 

ГПР се сблъсква с някои проблеми и при ипотечните кредити с променлив лихвен процент (ПЛП). Оценките винаги предполагат постоянен лихвен процент и въпреки че ГПР взема под внимание ограниченията на лихвените проценти, крайното число все още се основава на фиксирани лихвени проценти. Тъй като лихвеният процент на ПЛП ще се промени, когато изтече периодът на фиксирана лихва, оценките на ГПР могат сериозно да занижат действителните разходи по заема, ако лихвените проценти по ипотеките се повишат в бъдеще.

 

Ипотечният ГПР може да включва или да не включва други такси, като например оценки, титули, кредитни доклади, заявления, застраховка „Живот“, адвокати и нотариуси и подготовка на документи. Съществуват и други такси, които умишлено се изключват, включително такси за забава и други еднократни такси.

 

Всичко това може да затрудни сравняването на сходни продукти, тъй като включените или изключените такси се различават в отделните институции. За да може точно да сравни няколко оферти, потенциалният кредитополучател трябва да определи кои от тези такси са включени и, за да бъде задълбочен, да изчисли ГПР, като използва номиналния лихвен процент и друга информация за разходите.

Често Задавани Въпроси

Защо се оповестява годишният процент на разходите (ГПР)?

Законите за защита на потребителите изискват от компаниите да оповестяват ГПР, свързани с предлаганите от тях продукти, за да се предотврати подвеждането на клиентите от страна на компаниите. Например, ако не са задължени да оповестяват ГПР, дадено дружество може да рекламира нисък месечен лихвен процент, като в същото време внушава на клиентите, че това е годишен лихвен процент. Това би могло да заблуди клиента, който сравнява привидно нисък месечен лихвен процент с привидно висок годишен лихвен процент. Като се изисква от всички дружества да оповестяват своите ГПР, на клиентите се предлага по-справедливо сравнение.

Какво е добър ГПР?

Какво се счита за „добър“ ГПР зависи от фактори като конкурентните лихвени проценти, предлагани на пазара, основния лихвен процент, определен от централната банка, и кредитния рейтинг на самия кредитополучател. Когато основните лихвени проценти са ниски, компаниите в конкурентни отрасли понякога предлагат много ниски ГПР за своите кредитни продукти, като например 0% за автомобилни кредити или лизингови опции. Въпреки че тези ниски лихвени проценти могат да изглеждат привлекателни, клиентите трябва да проверят дали тези лихвени проценти са валидни за целия срок на продукта, или са просто въвеждащи лихвени проценти, които ще се върнат към по-висок ГПР след изтичането на определен период. Освен това ниските ГПР може да са достъпни само за клиенти с особено висок кредитен рейтинг.

Как се изчислява ГПР?

Формулата за изчисляване на ГПР е проста. Тя се състои от умножаване на периодичния лихвен процент по броя на периодите в годината, в които се прилага този процент. Точната формула е следната:

APR=Fees+InterestPrincipaln×365 ×100

Обобщение

 

ГПР е основният теоретичен разход или печалба от дадени или взети назаем пари. Като изчислява само простата лихва без периодично натрупване, ГПР дава на кредитополучателите и заемодателите представа за това колко лихва печелят или плащат в рамките на определен период от време. Ако някой взема пари назаем, например като използва кредитна карта или кандидатства за ипотечен кредит, ГПР може да бъде подвеждащ, тъй като представя само основното число на това, което плаща, без да взема предвид времето в уравнението. И обратното, ако някой разглежда ГПР на спестовна сметка, той не илюстрира пълното въздействие на лихвата, получена във времето.

 

ГПР често е предимство при продажбата на различни финансови инструменти, като например ипотеки или кредитни карти. Въпреки че формулата за вашия ГПР може да остане една и съща, различните финансови институции ще включват различни такси в главницата. Бъдете наясно какво е включено във вашия ГПР, когато подписвате каквото и да е споразумение.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия